RODO

 

Szanowni Państwo,

 

Na Państwa ręce przedkładamy informacje, związane z faktem, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej UE.

Nie ma konieczności kontaktowania się z Nami, ani wypełniania dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami poniżej.

 

Poniżej znajdują się informacje o danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biproraf Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 4a,

80 – 557 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego

przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS000164672, NIP 5830001089, REGON 001372212.

 

Dane kontaktowe administratora

 

Można się z nami skontaktować:

- telefonicznie pod numerem: + 48 58 785 77 10

- pod adresem email: ochronadanych@biproraf.com.pl lub biuro@biproraf.com.pl

- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: 

Biproraf Sp. z o.o.ul. Narwicka 4a, 80 – 557 Gdańsk.

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

 

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się skontaktować

pod adresem e-mail: ochronadanych@biproraf.com.pl lub  pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:

Ochrona danych osobowych, Biproraf Sp. z o.o., ul. Narwicka 4a, 80 – 557 Gdańsk.

Z osobą wyznaczoną przez Administratora danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach

związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana

z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora

danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

- zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami— ponieważ przetwarzanie jest niezbędne

do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług, — ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji

naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość

realizacji marketingu bezpośredniego;

 

- badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie

naszego przedmiotu działalności, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji

naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość

ustalenia katalogu produktów i usług być może Panią/Pana interesujących;

 

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

związanymi z zawartą z Panią/Panem umowy/umowami lub z przetwarzaniem Pani/Pana

danych osobowych (art. 9 ust.2 lit f)

 

- spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii

lub prawa polskiego (urzędów skarbowych), ponieważ przetwarzanie w tym przypadku

jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

Kategorie odbiorców danych

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

- spółki powiązane z Biproraf Sp. z o.o.;

- nabywcy wierzytelności;

- upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);

- biura informacji gospodarczej;

- pośredniczące w zawieraniu umów;

- świadczące usługi:

  • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
  • drukarskie i archiwizacyjne;
  • informatyczne i nowych technologii;
  • marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji);
  • obsługi telefonicznej lub elektronicznej;
  • płatnicze;
  • księgowo-finansowe;
  • audytorskie i kontrolne;
  • prawne i windykacyjne;
  • firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy).

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wykonania umowy/umów — do momentu jej/ich realizacji, rozwiązania lub wygaśnięcia;

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — do momentu przedawnienia roszczeń

z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych

albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

- marketingu bezpośredniego produktów lub usług — do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów

jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych

na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

- badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi

— do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu,

w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel

albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

- wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych — do momentu wygaśnięcia

obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

 

Ma Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),

ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

- do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczyła/dostarczył,

tj. do otrzymania tych danych osobowych, jeżeli jest to technicznie możliwe, w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądać, aby dane osobowe

zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Biproraf Sp. z o.o. 

Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Prawo do sprzeciwu

 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw

wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Pani/Pana dane osobowe

nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

 

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

- badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług;

- badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie

naszego przedmiotu działalności;

 

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu

przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw,

chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,

nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia,

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu

należy skontaktować się z Biproraf Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia

i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.